qww
派送时间:
              俄罗斯当地周一至周日,9:00-18:00     

派送成功:
              派送到门,收件人需签字签收,如一次派送不成功,将会贴上通知单告知收件人自提地点。      

派送不成功:
              一次派送不成功包裹可选择以下处理意见:
              1、在目的地城市仓库保管10天等待收件人自提,到期未提则付费退回国内,退回海外仓需要另外支付费用,相当于去程同等运费。
              2、在目的地城市仓库保管10天等待收件人自提,到期未提则弃件销毁,不收取费用;
              3、寄件人可付费改派其他地址和收件人,改派收取费用,等同于去程全程运费。

             注:发件人在我司开户时需备注处理意见,以上为单项选择,如果有特殊货件需要其他处理,请及时在系统查询问题件后在保存期之内通知我司业务员进行其他处理   
收缩